தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே. எல்லாரையும் மீட்கும்பொருளாகத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே.
Tamil Christian Worship


கலங்காதே என்ன நேர்ந்தாலும்

1. கலங்காதே என்ன நேர்ந்தாலும்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
செட்டைகள் மறைவில் வந்திடுவாய்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
உன் காரியம் உன் கவலை
யாவும் அவர் அறிவார்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

2. உந்தனின் தேவை யாவையும்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
நம்பிடுவாய் திருப்தி செய்குவார்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

3. கவலை தனிமை ஆயினும்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
மெய் சமாதானம் ஈந்திடுவார்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

4. சோதனையால் சோர்ந்து போனாயோ
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
சாய்ந்திடு கர்த்தர் தம் மார்பினில்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்


துதிப் பாடல்கள்

அதிகாலை நேரம் ஆண்டவர் சமூகம்

அதிகாலை நேரம் அப்பா உம் பாதம்

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி

அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன்

அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி

காலமே உம்மைத் தேடுவேன்

காலை நேரம் இன்ப ஜெப தியானமே

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

கதிரவன் எழுகின்ற காலையில்