தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே. எல்லாரையும் மீட்கும்பொருளாகத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே.
Tamil Christian Worship


கலங்காதே என்ன நேர்ந்தாலும்

1. கலங்காதே என்ன நேர்ந்தாலும்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
செட்டைகள் மறைவில் வந்திடுவாய்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
உன் காரியம் உன் கவலை
யாவும் அவர் அறிவார்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

2. உந்தனின் தேவை யாவையும்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
நம்பிடுவாய் திருப்தி செய்குவார்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

3. கவலை தனிமை ஆயினும்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
மெய் சமாதானம் ஈந்திடுவார்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்

4. சோதனையால் சோர்ந்து போனாயோ
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்
சாய்ந்திடு கர்த்தர் தம் மார்பினில்
கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார்


துதிப் பாடல்கள்

ஆயிரமாயிரம் நன்மைகள்

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு

இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து

உம்மையே நம்பியுள்ளோமே

உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

துதிப்பேன் உம்மை துதிப்பேன்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

நெருக்கடி வேளையில் பதிலளித்து