நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின்மேலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக்கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும்.
Tamil Christian Worship


தென்றல் காற்றே வீசு

தென்றல் காற்றே வீசு
தெய்வ பாலன் இயேசு
கண்ணுறங்கவே வீசு
காற்றே மெல்ல நீ வீசு
ஆரீரராரோ ஆரீரராரோ
தூங்கு பாலா தூங்கு நீ

1. வண்ண மாளிகை துறந்ததேன்
சின்ன பாலனாய் பிறந்ததேன்
மண்ணோரின் பாவம் தீர்க்கின்ற தாகம்
மன்னவன் உள்ளம் வந்ததாலோ

2. தியாக தீபமே பாலகா
தூங்கு மாமரி மடிதனில்
வெண்மேகத்தோடு விளையாடும் நிலவே
மன்னவன் தூங்க வந்திடாயோ


Christmas Songs

அமைதி தோன்றும் நள்ளிரவில்

ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரீரோ பாலா

என் இயேசு பாலன் பிறந்தாரே

காலம் பனிக்காலம்

கைகள் தட்டிப் பாடு

சந்தோஷ சுபதினம்

பார் எங்கும் மகிழ்ந்து ஆட

நட்சத்திரம் வானிலே கண்டேன்

நள்ளிரவில் வந்துதித்த விண்ணின்

நமக்கொரு பாலன் பிறந்தார்

மண்ணின் மழையாய்

மெளனமாய் ஓர் நிசி