ஆசீர்வதிக்கும் தேவன்
தம் ஆசீர் பொழிந்திடும் நேரம்
பெருக்கத்தை அளித்திடும் தேவன்
நம்மை பெருக செய்வார் இவ்வருடம்

பெலத்தின்மேல் பெலனே
கிருபையின்மேல் கிருபை
மகிமையின்மேல் மகிமை
பரிசுத்தம் பரிசுத்தமே – என் வாழ்வில்

1. சோர்வான சூழ்நிலை வந்திடினும்
எதிர்ப்பு ஏமாற்றம் சூழ்ந்திடினும்
நெருக்கத்திலும் பெருக்கத்தையே
அளித்திடும் தேவன் நம்மோடுண்டு --- பெலத்தின்

2. வறண்ட வாழ்க்கை செழித்திடுமே
கிருபையின் ஊற்றுகள் பெருகிடுமே
நூறு மடங்கு பலன் தந்திடும்
பெருக்கத்தின் தேவன் நம்மோடுண்டு --- பெலத்தின்

3. ஆத்தும பாரம் பெருகிடுமே
ஊழியம் தீவிரம் அடைந்திடுமே
திரள் கூட்டம் சீயோனையே
நோக்கி வந்திடும் காலமிது --- பெலத்தின்